Otázka číslo 1
za 1 bod

 

Pro zákaz kouření a používání otevřeného ohně na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

A

bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.

B

bílá červeně olemovaná čtvercová tabule, s červeným pruhem vedeným po úhlopříčce zleva doprava a je na ní vyobrazena černá pochodeň, z níž vychází červený a žlutý plamen.

C

modrá tabule trojúhelníkového tvaru, na niž je vyobrazeno bílé písmeno F.
Otázka číslo 2
za 1 bod

 

Termínem "nasedlé plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

A

naložení plavidla na ponor, který přesně odpovídá úředně stanovenému ponoru pro den, kdy bylo plavidlo nakládáno.

B

plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.

C

ukončení nástupu cestujících na osobní loď nebo naložení plavidla na nejvyšší povolený ponor.
Otázka číslo 3
za 1 bod

 

Termínem "plovoucí zařízení" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

A

zařízení schopná plavby, s výjimkou plovoucích strojů, která nejsou určená k přepravě osob a nákladu a zpravidla ani k opakovanému přemísťování.

B

zařízení schopná plavby, určená a speciálně vybavená zařízením, umožňujícím jim vlečení nebo tlačení plavidel.

C

zařízení schopná plavby, vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Otázka číslo 4
za 1 bod

 

Koupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

A

50 m.

B

3 m.

C

10 m.
Otázka číslo 5
za 1 bod

 

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

A

kroužením světlem.

B

opakovaným zvukovým signálem tři krátké zvuky, tři dlouhé zvuky a tři krátké zvuky (SOS podle Morseovy abecedy).

C

vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Otázka číslo 6
za 1 bod

 

Zvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

A

pozor.

B

hrozí nebezpečí kolize.

C

signál nouze.
Otázka číslo 7
za 1 bod

 

Stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají:

A

pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel, pokud se neučiní vhodná opatření obalením, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.

B

pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.

C

pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Otázka číslo 8
za 1 bod

 

Na vodní cestě je zakázáno:

A

používat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.

B

řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.

C

plout za bóje, vyznačující strany plavební dráhy.
Otázka číslo 9
za 1 bod

Tento signální znak (tabule) znamená:

A

celnice.

B

místo vyhrazené pro stání malých plavidel.

C

telefonní stanice.
Otázka číslo 10
za 1 bod

 

Pro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

A

bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá postava chodce.

B

černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.

C

červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Otázka číslo 11
za 1 bod

Tento signální znak (tabule) znamená:

A

doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).

B

povolení proplutí (obecný signální znak).

C

doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
Otázka číslo 12
za 1 bod

 

Členové posádky plavidla jsou povinni:

A

řídit se pokyny vůdce plavidla vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.

B

plnit příkazy, které jim vydal vůdce plavidla.

C

zachovávat mlčenlivost o pokynech nebo příkazech, které jim vůdce plavidla vydal v průběhu plavby.
Otázka číslo 13
za 1 bod

 

Zvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

A

posádka na palubu.

B

signál nouze.

C

pozor.
Otázka číslo 14
za 1 bod

 

Termínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

A

místo na palubě, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.

B

prostor nebo nástavba na palubě odkud se řídí plavidlo.

C

zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Otázka číslo 15
za 1 bod

 

Termínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plující plavidlo stojí:

A

ve vztahu ke břehu.

B

c ve vztahu k vodnímu proudu.

C

ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Otázka číslo 16
za 1 bod

 

Termínem"směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

A

k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.

B

od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.

C

od pramene toku.
Otázka číslo 17
za 1 bod

 

Šířka přechodové lávky pro posádky musí být nejméně:

A

40 cm.

B

60 cm.

C

80 cm.
Otázka číslo 18
za 1 bod

 

Na volném konci všech používaných lan musí být:

A

zápich.

B

izolační kabel.

C

oko vytvořené zápletem nebo lanovými svorkami.
Otázka číslo 19
za 1 bod

 

Vznikne-li na plavidle v přístavu požár, je třeba:

A

okamžitě požár hasit, v případě ohrožení okolí přemístit plavidlo na jiné místo.

B

opustit plavidlo a povolat hasiče.

C

opustit s plavidlem přístav a mimo něj požár hasit.
Otázka číslo 20
za 1 bod

 

Oko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

A

dopravy.

B

kotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků osobní lodní

C

vyvazování plavidel s vlastním pohonem v plavebních komorách.
Otázka číslo 21
za 1 bod

 

Nosnost řetězů se snižuje na polovinu při teplotách:

A

0oC a nižších.

B

-20oC a nižších.

C

-10oC a nižších.
Otázka číslo 22
za 1 bod

 

Kotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna :

A

za pomoci vyprošťovací loďky.

B

vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.

C

za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Otázka číslo 23
za 1 bod

 

Palec pacholete slouží k:

A

označení počtu smyček lan na pacholeti.

B

vyztužení pacholete.

C

zajištění vyvazovacího lana proti sesmeknutí, a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Otázka číslo 24
za 1 bod

 

Základním určujícím znakem lodě je:

A

její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.

B

délka, druh pohonu, maximální rychlost plavidla.

C

evidenční a cejchovní označení plavidla.
Otázka číslo 25
za 1 bod

 

Příčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

A

stringer.

B

podvlak.

C

žebro.
Otázka číslo 26
za 1 bod

 

V uzavřené elektrické stanici musí také být dielektrické:

A

boty v krabici.

B

kalhoty a bunda v igelitovém obalu.

C

rukavice v pouzdře.
Otázka číslo 27
za 1 bod

 

Začátek těžby plovoucím korečkovým bagrem můžeme charakterizovat následujícím postupem:

A

dáme zvukový signál, vyzvedneme lafetu nad hladinu, spustíme dopravníkový pás, napneme zadní a povolíme přední kotevní lano, zapneme motor dolního turasu a pomalu položíme lafetu na bagrovanou zeminu.

B

dáme zvukový signál, položíme lafetu na bagrovanou zeminu, povolíme přední kotevní lano, zapneme motor dolního turasu a spustíme dopravníkový pás.

C

zvedneme lafetu nad bagrovanou zeminu, mírně napneme přední kotevní lano, dáme zvukový signál, spustíme dopravníkový pás a potom motor horního turasu.
Otázka číslo 28
za 1 bod

 

Prověšení korečkového řetězu u plovoucího korečkového bagru způsobuje:

A

uvolnění kotevního lana.

B

opotřebování čepů a pouzder v korečcích a ve spojovacích článcích.

C

opotřebení pryžového dopravníku.
Otázka číslo 29
za 1 bod

 

Ejektor u sacího bagru je:

A

mechanický rozrušovač horniny.

B

proudové čerpadlo zabudované do sacího potrubí.

C

kontrolní přístroj k měření úkosů u příkopového bagrování.
Otázka číslo 30
za 1 bod

 

Pokles teploty pod 0oC z uvedených konstrukčních prvků korečkového bagru nepříznivě působí především na:

A

lafetu.

B

těžební zařízení.

C

dopravníkové odkládací pásy.
Otázka číslo 31
za 1 bod

 

Plovákové těleso korečkového bagru je většinou tvořeno:

A

jedním plovákem.

B

dvěma plováky.

C

čtyřmi plováky.
Otázka číslo 32
za 1 bod

 

Drapákové zvedací navijáky mají dvoučelisťové brzdy, které mají menší účinnost při:

A

dlouhodobé těžbě, protože jsou teplé.

B

zahájení těžby, protože jsou studené.

C

vyšších teplotách.
Otázka číslo 33
za 1 bod

 

Z uvedených konstrukčních prvků patří mezi konstrukční prvky sacího bagru:

A

výtlačné potrubí.

B

korečkový řetěz.

C

drapáková lžíce.
Otázka číslo 34
za 1 bod

 

Hydropneumatická těžba je založena na hydropneumatickém principu, tzn., že:

A

vynáší materiál smíchaný se vzduchem a vodou nad vodní hladinu.

B

do těženého materiálu se vmísí roztok polyakrylamidu, jehož částice se shlukují v polymerové řetězce v podobě vláken, která vyplouvají nad hladinu.

C

k rozrušení materiálu a jeho dopravě nad vodní hladinu je využita energie pohonu lodi.
Otázka číslo 35
za 1 bod

 

Základním příčným vyztužením všech typů korečkových bagrů:

A

jsou přední a střední portály (věže).

B

je přední a zadní turasová výztuha.

C

je příčná korečková výztuha.
Otázka číslo 36
za 1 bod

 

Nejnižší koeficient naplnění drapákové lžíce u drapákového bagru z uvedených zemin má:

A

kamenitý materiál.

B

štěrk.

C

písek.
Otázka číslo 37
za 1 bod

 

Plošiny pro obsluhu a údržbu elektrických nebo strojních zařízení musí

A

po schodech nebo žebřících.

B

pouze po schodech.

C

být kromě jiného bezpečně přístupné:
Otázka číslo 38
za 1 bod

 

Délka záběru před turasem při těžbě korečkovým bagrem se zvětšuje:

A

zmenšováním hloubky bagrování a zvětšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.

B

zmenšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.

C

zvětšováním hloubky bagrování a zmenšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.
Otázka číslo 39
za 1 bod

 

Obsluha plovoucího stroje s plovoucím zařízením je povinna zastavit těžební zařízení při

A

17 m/s.

B

7 m/s.

C

rychlosti větru nad:
Otázka číslo 40
za 1 bod

 

Mechanizovaný bagrovací proces, při němž se vodou rozrušuje a také dopravuje zemina na místo technologického určení, se nazývá:

A

hydrologie.

B

hydrogeologie.

C

hydromechanizace.